IP của bạn là: 172.70.134.244

web = https://vattudiennhe.vn/san-pham/vat-tu-dien-nhe/238-cap-dien-thoai-10-doi--10x2x05--10p-05-sino.htm Cáp điện thoại 10 đôi 10x2x0.5 10P-0.5 – SINO - Staphone